Adresaci
Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

Cele

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej, 
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,  
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych, 
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji, 
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych, 
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa. 

Program studiów obejmuje zarówno zajęcia z przedmiotów pozwalających poznać organizację i sposób funkcjonowania administracji publicznej, jak i teoretyczne oraz praktyczne aspekty prawnych oraz technicznych uwarunkowań wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności.

Ramowy program

 • Podstawy prawa 
 • Podstawy zarządzania organizacją
 • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Prawo administracyjne materialne
 • Postępowanie i e-postepowanie administracyjne
 • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Wydawanie aktów normatywnych w formie elektronicznej
 • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy administracji publicznej
 • Informatyzacja usług publicznych
 • Technologia informacyjna – przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
 • Bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 196 godz.

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.