Adresaci
Nauczyciele pragnący uzyskać przygotowanie do nauczania BHP jako kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). 

Cele
Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w ponadgimnazjalnych placówkach edukacyjnych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką przedmiotu bhp. Ponadto absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). 

Ramowy program

 • Prawo pracy w Polsce i krajach UE
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Dydaktyka ogólna 
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem
 • Praktyka

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 277 godzin w tym 60 godz. praktyki 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.