Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto ich uczestnikami mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych lub innych z poświadczonym uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę np. w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Cel

Słuchacze zapoznają się z problematyką zagrożeń, systemem bezpieczeństwa państwa, zarządzaniem kryzysowym, a także dydaktyką prowadzenia zajęć. Ponadto w ramach kształcenia realizowane jest szkolenie nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, którego treści programowe są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zaliczeniu przedmiotu „Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy” oraz po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymają zaświadczenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 Program

 • Współczesne zagrożenia w czasie pokoju i w czasie wojny
 • System bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i system ratownictwa w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Patologie, zachowanie społeczne i wychowanie do bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna i media masowe w systemie bezpieczeństwa
 • Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Problemy i zagrożenia społeczne współczesnej młodzieży
 • Elementy teorii profilaktyki i terapii zagrożeń
 • Praktyka

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 240 godzin

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.