Adresaci Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.).

Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). 

Cele
Podyplomowe Studia Gastronomia, hotelarstwo, turystyka dla nauczycieli prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii, hotelarstwa i turystyki.  Mają na celu przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Treści merytoryczne przedmiotów pozwalają słuchaczom na uzyskanie dodatkowych uprawnień:

 • Kierownik wycieczek szkolnych,
 • Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ramowy program

 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Organizacja żywienia
 • Wyposażenie i urządzanie zakładów gastronomicznych
 • Hotelarstwo
 • Informatyka w działalności usługowej
 • Prawo w działalności usługowej
 • Zarządzanie jakością w usługach
 • Ochrona środowiska
 • Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
 • Marketing usług
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego
 • Obsługa klienta
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w turystyce
 • Metodyka przedmiotów zawodowych
 • Praktyka zawodowa

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 294 godziny w tym 60 godz. praktyki

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.