Adresaci
Absolwenci studiów I i II stopnia będący absolwentami pedagogiki, psychologii lub filologii polskiej posiadający przygotowanie pedagogiczne. Kandydat powinien posiadać umiejętność:

  • budowania spójnych, poprawnych leksykalnie i składniowo wypowiedzi,
  • wyrazistej i prawidłowej pod względem artykulacyjnym wymowy w wypowiedziach swobodnych i czytaniu,
  • łatwości nawiązywania i utrzymywania kontaktu interpersonalnego.

Ponadto kandydat powinien mieć prawidłowy słuch oraz sprawny aparat artykulacyjny. Przyjęcie na studia uwarunkowane jest pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy.

Cele
Nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na różnicowanie form zaburzeń mowy, dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników planowanie i prowadzenie terapii, także działań związanych z profilaktyką zaburzeń i zakłóceń komunikacji językowej.

Ramowy program

  • Merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy, w tym: podstawy medyczne (anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu; wybrane zagadnienia z foniatrii, laryngologii, neurologii, ortodoncji, audiologii, psychiatrii), lingwistyczne (nauka o języku, fonetyka i fonologia, psycholingwistyka), psychopedagogiczne (pedagogika specjalna, wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i neuropsychologii, podstawy kontaktu terapeutycznego z rodziną).
  • Dydaktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy, w tym: wprowadzenie do logopedii, diagnoza i terapia logopedyczna w poszczególnych formach zaburzeń mowy (dyslalia, afazja, dysartria, niepłynność mowy, oligofazja, autyzm, mutyzm, zaburzenia rozwoju mowy i języka, surdologopedia, tyflologopedia), emisja głosu, kultura żywego słowa.

Czas trwania

  • 4 semestry
  • 600 godzin (w tym 120 godzin praktyki, w poradniach logopedycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych).

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.