Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną

Cel studiów i ich adresaci:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Kandydat na studia podyplomowe to absolwent  studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent  studiów II stopnia lub absolwent studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej i kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

 

Program :

Pedagogika specjalna
Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
Oligofrenopedagogika
Elementy pedagogiki leczniczej
Metody terapii opóźnień  i zaburzeń rozwoju mowy
Podstawy neurologii
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji Metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji
Metodyka wychowania w internacie
Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, plastyka, ruch)
Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Rewalidacja indywidualna
Animaloterapia
Seminarium dyplomowe
Praktyka

20

Czas trwania: 3 semestry/ 630 godzin

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.