Adresaci
Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne.  Nauczyciele, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne do pracy w nauczaniu zintegrowanym i przedmiotowym, poszukujący kwalifikacji do pracy z uczniem upośledzonym umysłowo.

Cele
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Ramowy program

 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika - zagadnienia społeczne
 • Integracja sensoryczna
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Przepisy prawa  dotyczące uczniów i osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Metodyka wychowania przedszkolnego i rewalidacja dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym na I, II,III etapie edukacyjnym
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym na I, II, III i IV  etapie edukacyjnym

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • 378 godzin (w tym 120 godzin praktyk w placówkach oświatowych)

Przygotowanie pedagogiczne rozumie się jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.