Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Cel studiów i ich adresaci:

Student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)z przygotowaniem pedagogicznym, chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Program:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 Prawne podstawy opieki i wychowania
Pedagogiczne wspieranie rodziny
Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego
Konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym
Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
Elementy terapii pedagogicznej
Zespoły zaburzeń rozwoju dzieci
Elementy pedagogiki zabawy
Muzykoterapia i techniki plastyczne w pracy z dziećmi
Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi o specyficznych problemach w uczeniu się
Medialne programy edukacyjne
Formy teatru dziecięcego
Wybrane elementy teorii opieki. Pojęciowy model opieki i opiekuna
Instytucje opiekuńczo – wychowawcze
Wybrane zagadnienia patologii młodzieży
Psychologia rozwojowa
Organizacja procesu terapeutycznego
Seminarium dyplomowe
Praktyka

Czas trwania: 3 semestry/ 500 godzin

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.