Adresaci
Absolwenci studiów wyższych magisterskich, zawodowych, chcący zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), w świetlicach.

Cele
Poznanie podstawowej wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej w realizacji różnorodnych form pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności.

 

Ramowy program

 • Elementy pedagogiki społecznej - jako teoretyczne podstawy pracy socjalnej i opiekuńczej
 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Profilaktyka uzależnień i innych form niedostosowania społecznego
 • Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Techniki pracy grupowej
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Prawne podstawy pracy opiekuńczej i pomocy społecznej
 • Diagnozowanie w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Elementy teorii i metodyki wychowania do czasu wolnego
 • Etiologia niepowodzeń szkolnych z elementami metodyki pracy z uczniem z deficytami edukacyjnymi
 • Pedagogika rodziny wraz z elementami przygotowania do życia w rodzinie

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 350 godzin (w tym 30 godzin praktyk)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.