Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela

Cel studiów i ich adresaci:

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy w zakresie wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Studia adresowane są do osób po studiach magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent  Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych. Będą gotowi do podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej oraz samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej.

Program:

·      Postawy psychologii ogólnej

·      Psychologia społeczna

·      Psychologia rozwoju człowieka

·      Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

·      Praca opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela

·      Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka

·      Psychologia uczenia się

·      Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej

·      Rozwój zawodowy nauczyciela

·      Pedeutologia

·      Zagrożenia dzieci i młodzieży

·      Uczeń z trudnościami w uczeniu się

·      Doradztwo zawodowe

·      Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

·      Podstawy dydaktyki ogólnej

·      Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne

·      Kultura języka

·      Emisja głosu

·      Ramowy plan nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych

·      Podstawa programowa na poszczególnych etapach edukacyjnych

·      Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela

·      Metody kształcenia

·      Metodyka treści kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych

·      Projektowanie procesu kształcenia

·      Ocenianie w pracy dydaktycznej

·      Diagnoza ucznia i grupy uczniowskiej

·      Rozwijanie umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów

·      Współpraca nauczyciela z psychologiem

·      Sposoby wspierania rozwoju dziecka w szkole

·      Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole

·      Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów ścisłych

·      Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych

·      Metodyka pracy nauczyciela języków obcych

·      Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych

·      Warsztat pracy nauczyciela

·      Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela

·      System oświaty

·      Media w edukacji

·      Praktyka

 

Czas trwania: 3 semestry/ 645 godzin

10