Adresaci

Studia są kierowane do nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Cel

Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania przedmiotu Przyroda jako kolejnego przedmiotu w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Program studiów ma na celu przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem nauczania oraz właściwej realizacji treści przedmiotu Przyroda zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 (z późniejszymi zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 Program

 • Człowiek i środowisko geograficzne
 • Chemia w przyrodzie i życiu człowieka
 • Zjawiska fizyczne w przyrodzie
 • Podstawy biologii ogólnej
 • Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Rozwój i zdrowie człowieka
 • Dydaktyka nauczania przyrody
 • Elementy meteorologii i klimatologii
 • Regionalne elementy krajobrazu Polski
 • Elementy geologii
 • Podstawy wiedzy o świecie i regionie
 • Współczesne narzędzia multimedialne
 • Człowiek a mikroorganizmy
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 280 godzin (w tym 60 godz. praktyki)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.