Adresaci
Absolwenci studiów I i II stopnia (posiadający przygotowanie pedagogiczne), którzy ukończyli kierunki: pedagogiczne (w szczególności pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, pedagogikę resocjalizacyjną), psychologiczne, socjologiczne.

W przypadku kierunków psychologicznych i socjologicznych konieczne jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych bądź ich uzupełnienie w toku studiów.

Cele
Absolwent naszego kierunki zdobędzie kompetencje niezbędne w prawidłowym diagnozowaniu zaburzeń zachowania, zapozna się z metodami oraz  technikami organizowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Nabędzie umiejętności oceny prawidłowość przebiegu procesu socjoterapii.

Ramowy program

 • Psychopatologia dzieci i młodzieży
 • Współczesne koncepcje resocjalizacji
 • Niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze
 • Mechanizmy uzależnień
 • Relacje interpersonalne
 • Umiejętności wychowawcze
 • Warsztat zadaniowy
 • Socjoterapia - proces i metoda
 • Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • Socjoterapia - zajęcia warsztatowe
 • Zasoby środowiskowe w pomocy socjoterapeutycznej

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 484 godziny, w tym 120 godzin praktyk.

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.