Adresaci
Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych). Nauczyciele, którzy spełniają kryteria do pracy w nauczaniu zintegrowanym, blokowym i/lub przedmiotowym, poszukujący kwalifikacji do pracy z uczniem z zaburzonym słuchem.

Cele
Uzyskanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do diagnozowania, programowania, planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych z osobami z dysfunkcją narządu słuchu.

Ramowy program

 • Pedagogika specjalna
 • Wprowadzenie do surdopedagogiki
 • Psychologiczne aspekty rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Audiologia pedagogiczna
 • Surdologopedia
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Metody wychowania słuchowego
 • Język migowy w dydaktyce
 • Wybrane metody terapii 
 • Praktyka

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 370 godzin 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.