Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Cel studiów i ich adresaci:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Studia adresowane są do osób:

– posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia  (licencjat) w zakresie pedagogiki,   pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;

– posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;

– posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach m.in. ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Program:

·     Pedagogika małego dziecka

·     Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia

·     Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii

·     Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka

·     Podstawy pedagogiki specjalnej

·     Oligofrenopedagogika

·     Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji

·     Wybrane zagadnienia z psychiatrii

·     Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych

·     Pielęgnacja i opieka dziecka

·     Podstawy terapii psychopedagogicznej

·     Elementy logopedii

·     Stymulacja psychoruchowa dziecka

·     Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka

·     Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka

·     Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem

·     Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych

·     Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce

·     Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo

·     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi

·     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi

·     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi

·     Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia

·     Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym

·     Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju

·     Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka

·     Seminarium

·     Praktyka

  

Czas trwania:  3 semestry/ 365 h

 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.