Adresaci
Studia dedykowane są osobom zajmującym, bądź zamierzającym zajmować stanowiska kierownicze w publicznych oraz niepublicznych placówkach oświatowych i szkołach,  osobom zajmującym się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą edukacją w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej i nauczycielom.

Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych z przygotowaniem pedagogicznym).

Cele
Zarządzanie oświatą  jest kierunkiem niezbędnym do prawidłowego  zarządzania placówkami oświatowymi różnego szczebla. W związku z rozwijającym się rynkiem usług edukacyjnych niezbędna staje się potrzeba wdrażania najnowszych modeli zarządzania oświatą zgodnych z potrzebami rynku edukacyjnego.

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Studia te pozwalają:

 • uzyskać kwalifikacji umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych,
 • podwyższać kwalifikacje zawodowe pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej,
 • podwyższać kwalifikacje zawodowe nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej oraz awansu zawodowego,
 • przygotować menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtować umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Ramowy program

 • Podstawy zarządzania
 • Koncepcje zarządzania
 • Nauki o organizacji
 • Prawo
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Etyka w zarządzaniu
 • Planowanie i organizacja pracy placówki oświatowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing edukacyjny
 • Nadzór pedagogiczny
 • Zarządzanie jakością w szkole/placówce oświatowej
 • Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela
 • Etyka zawodu dyrektora
 • Zarządzanie i nadzór nad finansami publicznymi
 • Prawo oświatowe
 • Prawo pracy
 • Prawo zamówień publicznych
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyka i wychowanie
 • Negocjacje i mediacje
 • Bezpieczeństwo
 • Fundusze Unii Europejskiej w edukacji
 • Projekt edukacyjny
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Praktyki kierownicze

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 382 godziny (wykłady, ćwiczenia - warsztaty, seminarium)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.