Adresaci

Kurs z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo legitymujących się:

a)   dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie początkowe;

b)   minimum 2-letnią praktyką zawodową;

c)   uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego;

oraz

d)   planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.

Cele

Cele ogólne

1. Przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:

 • wprowadzenie w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym elementów języka angielskiego;
 • zaznajomienie uczniów z elementami interkulturowymi;
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania szeroko praktykowanych w nauczaniu języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik odpowiednich w nauczaniu wczesnoszkolnym.

2. Przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do planowania własnego rozwoju i monitorowania własnych postępów.

3. Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi pojęciami i teoriami nauczania i uczenia się języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem teorii przyswajania języka angielskiego przez dzieci.

4. Doskonalenie ogólnych umiejętności językowych słuchaczy w stopniu umożliwiającym wprowadzenie przez nich elementów języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

5. Zaznajomienie słuchaczy z dostępnymi materiałami, podręcznikami i pomocami naukowymi.

6. Doskonalenie umiejętności projektowania własnych pomocy dydaktycznych, konspektów lekcji oraz rozkładów materiału.

Cele szczegółowe

1. W zakresie kompetencji językowych uczestnicy kursu będą w stanie:

 • posługiwać się słownictwem w obrębie tematów związanych ze światem dziecka (dom, szkoła, zwierzęta, święta, …);
 • poprawnie posługiwać się przydatnymi dydaktycznie zwrotami anglojęzycznymi (podstawowe polecenia, wzorce językowe);
 • czytać ze zrozumieniem popularne teksty metodyczne oraz teksty z zakresów tematycznych związanych ze światem dziecka;
 • czytać i omawiać teksty literatury dziecięcej;
 • poprawnie fonetycznie, rytmicznie i intonacyjnie prezentować materiał językowy z zakresów tematycznych związanych ze światem dziecka.

2. W zakresie kompetencji metodycznych uczestnicy kursu będą w stanie:

 • planować i przeprowadzać lekcje z języka angielskiego lub z elementami języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym na etapie wczesnoszkolnym;
 • dobierać i opracować materiał językowy do treści spójnych z innymi przedmiotami w klasach 1-3;
 • dobierać, oceniać i tworzyć materiały pomocnicze i dydaktyczne do nauczania języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym na etapie wczesnoszkolnym (dydaktyzacja materiałów autentycznych, literatury dziecięcej itp.);
 • obserwować, analizować zachowania, możliwości uczniów, ich style uczenia się i stosowane przez nich strategie uczenia się;
 • stosować podstawowe metody i techniki nauczania języka angielskiego w danej grupie wiekowej (nauczanie wczesnoszkolne), w tym metody aktywizujące ucznia oraz techniki wspomagające autonomiczne uczenie się;
 • stosować gry i zabawy w języku angielskim lub z jego elementami;
 • różnicować wymagania i indywidualizować nauczanie języka angielskiego w zakresie wymagań i oceny postępów ucznia;
 • odpowiednio stosować metody i techniki identyfikacji i poprawiania błędów;
 • korzystać z literatury fachowej.

3. W zakresie kompetencji osobowościowych i interpersonalnych uczestnicy kursu będą w stanie:

 • samodzielnie i świadomie planować własną pracę nad samokształceniem, doskonaleniem własnego warsztatu i doskonaleniem umiejętności językowych;
 • podejmować współpracę z nauczycielem języka i innych przedmiotów w celu wspólnego planowania zintegrowanych lekcji;
 • motywować uczniów do nauki języka angielskiego i zapoznania się z innymi kręgami kulturowymi a w konsekwencji wykształcać w uczniach akceptację i tolerancję wobec innych kultur;
 • wykazywać postawę akceptacji osoby i uznania dokonań ucznia;
 • wykorzystywać sygnały werbalne i niewerbalne w celu zastosowania pozytywnego wzmocnienia;
 • przejawiać zachowania empatyczne: wczuwanie się i rozumienie świata dziecka, chęć poznania ucznia, jego osobowości, możliwości, środowiska, stwarzanie emocjonalnego poczucia bezpieczeństwa.

Ramowy program

 • Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
 • Doskonalenie języka
 • Praktyka
 • Praca własna

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 240 godzin (w tym 60 godz. praktyk w przedszkolach i szkołach podstawowych w kl. I-III)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.