Adresaci

Uczestnikami kursu mogą być pracodawcy, pracownicy, osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia.

Cele

Przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia:

  • wiedzy z prawnych uwarunkowań kształcenia zawodowego w zakładzie pracy/zakładzie rzemieślniczym, zatrudniania młodocianego, zasad i warunków odbywania przygotowania zawodowego oraz nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego,
  • podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami, 
  • umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudzania ich zainteresowań pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, młodocianych i słuchaczy, 
  • uwrażliwienia uczestników na specyficzne cechy oświaty zawodowej młodzieży i dorosłych, poprzez przygotowanie ich do odpowiedzialnego działania pedagogicznego, inspirującego innych do wszechstronnej aktywności edukacyjnej i zawodowej.

Ramowy program

  • Elementy psychologii
  • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
  • Metodyka zajęć praktycznych
  • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania

  • 85 godzin (w tym 10 godz. praktyki)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.