karta słuchacza (pobierz),

zdjęcie legitymacyjne,

czytelna kserokopia dowodu osobistego,

czytelna kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów/świadectwa maturalnego,

dowód opłaty wpisowej.

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek krytej pływalni) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka (ODN WSZECHNICA, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno).