przycisk

Oferta Szkoleniowa Rad Pedagogicznych

na rok szkolny 2020 - 2021

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Ramowy program:

 • Ocenianie jako motywowanie

 • Budowanie zaangażowania uczniów do uczenia się.

 • Motywacja do uczenia się a ocenianie szkolne.

 • Znaczenie relacji nauczyciel-uczeń.

 • Ocenianie jako wspieranie

 • Ocenianie kształtujące – definicja, cele, zadania.

 • Elementy i zasady oceniania kształtującego.

 • Metody stosowane w ocenianiu kształtującym.

Czas: 4 godz.         Koszt: 1500.00 zł

(możliwość negocjacji cen dla małych RP)

Nowoczesne techniki i metody motywujące uczniów do nauki
Prewencja stresu psychospołecznego w pracy nauczyciela
Metody i techniki coachingowe wspomagające motywowanie uczniów do nauki
Sztuka bycia asertywnym w szkole: budowanie partnerskich relacji z uczniami i rodzicami
Efektywna praca zespołów nauczycielskich – budowanie, integrowanie zespołu
Jak planować, projektować i realizować proces ewaluacji wewnętrznej w szkole?
Emisja głosu
Lekcja multimedialna – cyfrowe aspekty dydaktyki
Dydaktyka przedmiotów szkolnych z wykorzystaniem nowych technologii

Technologie informacyjno - komunikacyjne

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu

Liczba godzin szkolenia: 4 godz. 
Liczba uczestników szkolenia: do 15 osób 
Termin szkolenia: poniedziałek – piątek od 14:00 do 17:00; sobota od 9:00 do 12:00
Miejsce szkolenia: szkoła zgłaszająca się na warsztaty
Koszt szkolenia: 900,00 PLN (1 moduł), 1 600,00 PLN (2 moduły)

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Przygotowanie do pracy i obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera
Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie
Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową)
Jak budować relacje z rodzicami, powołując się na autorytet nauczyciela?

Ramowy program:

 • Autorytet nauczyciela w klasie, w szkole oraz w środowisku lokalnym.
 • Zasada autorytetu – powstawanie, trwanie, upadanie autorytetu w szkole.
 • Wpływanie na postawy i myślenie innych – uczniów, rodziców, pracowników.
 • Autorytet pozytywny - stabilizowanie więzi w społeczności szkolnej.

Czas: 4 godz.         Koszt: 1500.00 zł

(możliwość negocjacji cen dla małych RP)

Bezpieczeństwo w szkole
Zapobieganie przemocy i agresji w szkole
Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego
Sposoby rozpoznawania zdolności ucznia
Metody pracy z uczniem zdolnym
Uczeń uzdolniony matematycznie
Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój
Trudne sytuacje w szkole i efektywne sposoby ich rozwiązywania
Cyfrowe technologie na rzecz kształtowania procesów edukacyjnych poza szkołą

Metody aktywne

Zasady pracy metodami aktywizującymi
 • Wspieranie potencjału ucznia, czyli nowatorskie metody aktywizujące w kształtowaniu procesów dydaktycznych i wychowawczych w sposób sprzyjający uczeniu się

Liczba godzin szkolenia: 4 godz. 
Liczba uczestników szkolenia: do 25 osób 
Termin szkolenia: poniedziałek – piątek od 14:00 do 17:00; sobota od 9:00 do 12:00
Miejsce szkolenia: szkoła zgłaszająca się na warsztaty
Koszt szkolenia: 900,00 PLN (1 moduł), 1 600,00 PLN (2 moduły)

Techniki i metody skutecznego uczenia się
Techniki i metody skutecznego rozwiązywania problemów
Praca w grupie i role grupowe

On - Line

APLIKACJE W EDUKACJI
 • Pomysły na atrakcyjne zdalne nauczanie

Liczba godzin szkolenia: 3 godz. 
Liczba uczestników szkolenia: do 25 osób 
Termin szkolenia: poniedziałek:
piątek od 15:00 do 18:00; sobota od 9:00 do 12:00
Miejsce szkolenia: online; platforma Clickmeeting; Teams
Koszt szkolenia: 1 490,00 PLN

OFFICE 365
LEKCJA ON-LINE
TEAMS W SZKOLE

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH - PRZEDSZKOLE

a) wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w roku 2020/2021.

1.

2.

3.

4.

 

Praca w przedszkolu z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym.
Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.

b) wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

1.

2.

3.

4.

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH - SZKOŁA PODSTAWOWA

a) wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych

Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.

1.

2.

3.

 

Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 20202/2021.

1.

2.

3.

4.

 

Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej.

1.

2.

3.

4.

 

Praca z uczniem ze spectrum autyzmu w praktyce szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

1.

2.

3.

4.

.

Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności uczniów szkoły podstawowej.

1.

2.

3.

4.

 

b) wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

1.

2.

3.

4.

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

1.

2.

3.

4.

 

Działania wychowawcze w przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

1.

2.

3.

4.

 

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH - SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

a) wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w szkołach ponadgimnazjalnych w dobie pandemii.

1.

2.

3.

4.

 

Innowacyjne nauczanie przedmiotów zawodowych w szkole branżowej.

1.

2.

3.

4.

.

Wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy zdalnej, pracy hybrydowej nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej.

1.

2.

3.

4.

 

b) wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.

1.

2.

3.

4.

 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

1.

2.

3.

4.

 

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

1.

2.

3.

4.

 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

1.

2.

3.

4.

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

1.

2.

3.

4.

 

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

1.

2.

3.

4.

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego: info@wszechnica.com lub telefonicznego: 13/ 43-657-57.
Ustalimy z Państwem dogodny termin.

Copyright © 2020 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony