kwestionariusz osobowy (pobierz),

zdjęcie legitymacyjne,

czytelna kserokopia dowodu osobistego,

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (do wglądu),

czytelna kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów oraz kserokopia suplementu,

audiogram, wykonany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów (wyłącznie kandydaci na studia Logopedia),

dowód opłaty wpisowej.

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek krytej pływalni) lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka (ODN WSZECHNICA, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno).